Reisebetingelser

Reisevilkår for EcoExpeditions

Ved bestilling av reise med EcoExpeditions (heretter EE) er vilkårene nedenfor er en del av den avtalen du inngår med EE. Vi anbefaler at du leser gjennom vilkårene før du melder deg på en reise med EE.

1. Overordnet regelverk

EE arrangerer turer for grupper og enkeltpersoner. EE har stilt garanti overfor Reisegarantifondet og forholder seg til lov om Pakkereiser nr. 57. 1995 med forskrifter og de vilkår for Pakkereiser som er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Informasjonen i detaljprogrammet for hver enkel tur utgjør sammen med punktene nedenfor våre reisevilkår. I de tilfeller EE gir opplysninger om endringer i program, ruter, betingelser eller lignende før kjøp av reisen, vil disse opplysningene erstatte tilsvarende punkter i detaljprogrammet. Avtalen mellom EE og deltager består av detaljprogram inkludert eventuelle endringer, reisevilkår og ordrebekreftelse / reisedokumentasjon.

2. Reisen

2.1 Reiserute og program

Program, flyruter, reisetider, hotell og annen informasjon på våre internettsider eller i detaljprogram er fastlagt lang tid i forveien. Disse opplysningene kan endre seg før reisen begynner eller etter at reisen er påbegynt. Våre detaljprogram er derfor å anse som foreløpige. Ved endringer som beskrevet ovenfor har vi som arrangør, i samarbeid med lokale arrangører i hvert land, som mål å erstatte kansellert eller endrete program med tilsvarende program av samme kvalitet. Normalt vil slike endringer bli opplyst straks vi er kjent med saken og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å løse eventuelle problemer som kan oppstå. I noen tilfeller kan det bli nødvendig å ertatte et reisemål med et annet og vi vil da velge et alternativ med innhold og prisnivå så likt den opprinnelige reisen som mulig.

2.2 ”Force majeure”

Hvis omstendigheter utenfor vår kontroll (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reisen, vil dette normalt ikke medfører reduksjon i reisens pris. Uventede situasjoner grunnet værforhold, epidemier, politiske forhold, naturkatastrofer og lignende kan gjøre det nødvendig å foreta endringer i programmet etter at reisen er startet. Deltager plikter å følge det endrede opplegg og eventuelle merkostnader som følge av nye billetter, kost og losji, transport mm må deltager i slike tilfeller dekke selv. Våre reiser foregår ofte i områder utsatt for ekstreme værforhold og er ofte basert på en logistikk som er sensitiv for dårlig vær, tekniske problemer eller uhell. Det kan medføre at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i slike tilfelle forsøke å endre på flybilletten men vi kan ikke garantere at dette er mulig uten kostnader for deltagerne. Sikkerheten for deltagerne og våre medarbeidere på turene vil alltid ha høyeste prioritet.

2.3 Sikkerhet og risiko

På våre reiser kan det oppstå farer og ulykker. Deltagere må være inneforstått med at deltagelse gjøres på eget ansvar. På enkelte av våre reiser er det større mulighet for farer eller ulykker enn på de fleste andre pakkereiser. På våre reiser kan det for eksempel være fare for skred, fall i bresprekker, forfrysninger, høydesyke, benbrudd og lignende (dette er ikke en uttømmende opplisting). Våre turledere og guider har erfaring fra turene de leder og deres anvisninger må følges. Ulykker eller ubehag kan likevel oppstå og i slike tilfeller kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder/guide eller overfor EE.
Guidene kan endre programmet hvis dette etter guidens vurdering er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Dette inkluderer å avbryte turen eller deler av turen for en eller flere deltagere hvis guiden anser det som nødvendig for å ivareta sikkerheten til en eller flere deltager. Deltager er forpliktet til å følge guidens anvisninger. I tilfeller som beskrevet i dette avsnitt kan det ikke fremmes krav overfor turleder/guide eller overfor EE.

3. Ditt ansvar

3.1 Avbestilling

De som har helårs reiseforsikring har vanligvis avbestillingsforsikring inkludert i denne forsikringen. Deltager vil da vanligvis få tilbake tapt beløp ved avbestilling på grunn av sykdom hos deltager eller nærmeste familie. Da trengs vanligvis ingen ekstra avbestillingsforsikring. Les igjennom dine forsikringsbetingelser før dere eventuelt bestiller avbestillingsforsikring.

NB! Forsikringen må være gyldig ved bestillingstidspunktet.

3.2 Pass og visum

Pass kreves for alle reiser utenfor Schengen området. For noen av våre reiser er visum er nødvendig for nordmenn og da vil dette være nevnt i detaljprogrammene. Deltager har selv ansvaret for å søke om visum hvis ikke annet er oppgitt. For enkelte reisemål kreves det at passet er gyldig minimum 6 mnd etter avsluttet reise. Det er deltagers ansvar å sjekke at passet er gyldig minimum 6 mnd etter avsluttet reise.

3.3 Forsikring

Deltager er pliktig å ha tegnet en syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. Bevis på reiseforsikring med forsikringsnummer og selskap må sendes EE som en del av påmeldingen.

3.4 Reisedokumenter

Deltager har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med bestillingen.

3.5 Vaksinasjoner

Deltager har selv ansvaret for å kontakte lege eller vaksinasjonskontor for å få anbefalinger vedrørende relevante vaksinasjoner for reisen. Ved innreise til enkelte land kan det kreves dokumentasjon på at deltager har vaksinasjon mot Gul Feber og det er deltager sitt ansvar å medbringe slik dokumentasjon. Vanligvis vil deltager motta et lite hefte på vaksinasjonskontoret med dokumentasjon på hvilke vaksinasjoner som er tatt.

3.6 Fysisk form

Noen av våre turer er fysisk, psykisk og teknisk krevende. Deltager er forpliktet til å være i tilfredstillende fysisk og mental form og tilfredstillende teknisk forberedt ved avreise. Kontakt EE for krav for din tur. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltagere som ikke tilfredsstiller våre krav for hver enkel tur.

3.7 Helseskjema

For enkelte turer er deltager forpliktet til å ut ett helseskjema ved påmelding. For enkelte turer kan det også være et krav med underskrift av lege. Er deltager over 60 år kan det være nødvendig med underskrift av lege. Helseskjemaet vil bli makulerer etter turen er avsluttet. Ved påmelding er det deltagers ansvar å returnere helseattest innen 3 uker eller etter avtale ved påmelding tett opptil avreise. Ved innlevering helseattesten senere enn påkrevet og deltager ikke kan dra på turen pga forhold beskrevet i denne ikke kan dra på turen, gjelder samme gebyrer og økonomiske forhold som ved en avbestilling.

3.8 Obligatoriske samlinger

Noen av våre turer har obligatoriske treningsøkter/samlinger før avreise. Deltager er forpliktet til å delta på disse.

3.9 Personalia

EE må holdes orientert om eventuelle adresseendring slik at informasjon / reisedokument kommer frem til deltager i tide. Deltager er ansvarlig for at passet er gyldig minst 6 mnd etter avsluttet reise. Vi må også informeres hvis deltager får nytt pass og dermed nytt passnummer.

3.10 Flybillett

Deltager har ansvar for å ta vare på flybilletten under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å fremskaffe ny billett må dekkes av deltager. For de aller fleste reisene brukes e-ticket som kun er en e-post med navn, reiserute og billettnummer. Deltager må ta med en kopi av e-posten på reisen.

3.11 Reisetider

Det er deltagers ansvar å holde seg orientert om avganger og følge anvisninger fra arrangør, transportselskap, e.l. gir i den anledning. Der transport til flyplass eller havn er inkludert vil vanligvis ikke tidspunkt for avreise være angitt. Det er deltagers ansvar å avtale tidspunkt for transport til flyplass eller havn slik at det er nok tid til å rekke fly eller båt avgang. Deltager må beregne nok tid slik at alternativ transport kan fremskaffes hvis avtalt transport uteblir. EE er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser som måtte oppstå og eventuelle kostnader i forbindelse med forsinkelser må deltager dekke selv.

3.12 Instrukser fra turleder/guide

Deltager pliktrer å følge de instrukser, anvisninger og pålegg som guidene gir på reisen.

3.13 Regler og bestemmelser

Under reisen er deltager forpliktet til  å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter, arrangøren, arrangørens representanter, hotell, transportselskap e.l.

3.14 Deltagers plikter

Deltager må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre. Ved uakseptabel opptreden kan deltager nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen. I slike tilfeller kan deltager ikke kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter påbegynt reise, kan deltager pålegges å dekke omkostningene ved hjemreisen. Deltager kan gjøres erstatningsansvarlig hvis vedkommende med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

4. Bestilling, betaling og endring.

Påmelding/bestilling av reiser med EE skal skje skriftlig og er bindende. Angrefristlovens hevingsrett gjelder ikke for reservasjonstjenester. Forsinket betaling av depositum og totalsum anses som et vesentlig mislighold og gir EE rett til å heve bestillingen.

4.1 Depositum

Prisene våre er basert på billigste billetter med de enkelte flyselskap. Depositum tilsvarende pris for flybilletter forfaller innen 10 dager etter mottatt påmelding. Manglende betaling av depositum medfører ikke at avtalen bortfaller. Størrelsen av depositum vil variere med de enkelte reisemål og det vil bli informert om størrelsen på depositum i programmet eller direkte fra EE.

4.2 Depositum - spesialturer

Enkelte av våre turer karakteriseres som spesialturer. Som eksempler – og ikke som en uttømmende opplisting – kan nevnes: Jan Mayen, Cho Oyo og Aconcagua. På disse turene vil et depositum ligge på ca 30% av ekspedisjonens totalbeløp. Depositum forfaller innen 10 dager etter påmelding og det vil bli informert om størrelsen på depositum i programmet eller direkte fra EE.

4.3 Betaling

Reisens restbeløp (totalbeløp minus depositum) må være EE i hende senest 30 dager før avreise. Ved eventuell bestilling etter dette forfaller hele reisens beløp til betaling innen 3 dager. For våre spesialturer vil restbeløpet forfalle mer enn 30 dager før avreise og dette vil det bli opplyst om i programmet for hver enkel tur.

4.4 Endringer

Endringer i bestillingen (hvis endring er mulig) av en reise blir belastet med et gebyr på Kr 1000 per endring. I tillegg kan det påløpe gebyr fra flyselskap og arrangørene i våre samarbeidsland.

5. EE sitt ansvar

5.1 Overordnet lovverk

Pakkereiseloven gjelder ved kjøp av en pakkereise. EE har stilt garanti til Reisegarantifondet.

5.2 Gjennomføring

EE forplikter seg til å gjennomføre turen i henhold til utsendt detaljprogram. EE tar forbehold om endringer i programmet på grunn av forhold utenfor vår kontroll samt endringer i avgangstider for bil, tog, båt og fly.

5.3 Avlysning

Hvis EE må avlyse en reise på grunn av for få deltagere, vil deltager få hele sitt innbetalte beløp refundert.

5.4 Forsømmelser av deltager

EE påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes deltagers egen forsømmelse.

5.5 Prisjusteringer

EE tar forbehold om eventuelle endringer av priser på grunn av endrede transportpriser, drivstoffpriser, valutakurser, skatter eller avgifter. Varsel om prisøkning skal være meddelt deltager senest den 15. dagen før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av turens pris gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for kunden.

6. Avbestilling og refusjon

6.1 Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig og avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen mottas av EE. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag må EE senest motta avbestilling på nærmeste vanlige virkedag før avbestillingsfristen.

6.2 Refusjon

Følgende regler gjelder for refusjon ved avbestilling av en reise:

Flybilletter

De fleste flybilletter kjøpes lang tid i forveien og kan vanligvis ikke endres eller refunderes. For de fleste turene vil pris for flybillett tilsvare depositum og dette vil det bli opplyst om ved bestilling. Deltager vil vanligvis få tilbake pengene for flybillettene på sin reiseforsikring ved sykdom hos deltager eller nærmeste pårørende. Les igjennom dine forsikringsbetingelser før du bestiller reise hos EE. NB! Forsikringen må være gyldig ved bestillingstidspunktet.

Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum.

Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes inntil 50% av reisens totalsum.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes inntil 100% av reisens totalsum.

Spesialturer: Ved avbestilling mer enn 6 mnd. før avreise tapes depositum. Ved avbestilling mindre enn 6 mnd. før avreise tapes inntil 100% av reisens totalsum. Betingelsene kan variere for spesialturene så det vil bli opplyst om dette i hvert enkelt detaljprogram.

Det gis ingen refusjon ved uteblivelse på avreisedagen.

7. Minimum antall deltagere

Prisen for gruppereiser er basert på minimum 6 deltagere. Turen vil vanligvis bli gjennomført mot et mindre pristillegg hvis antall deltagere er mindre enn minimum. Hvis pristillegget overstiger 10% av reisens totalpris har deltager rett til å avbestille reisen med full refusjon. Hvis reisen må avlyses vil deltager bli informert om dette senest 30 dager før avreise og i slike tilfeller vil deltager få refundert hele det innbetalte beløpet.

8. Del av dobbeltrom

Hvis EE ikke kan finne rompartner må deltager være forberedt på å betale enkeltromtillegg.

9. Reklamasjon og tvistespørsmål

9.1 Feil / mangler

Eventuelle feil/mangel ved reisen må tas opp med turleder omgående. Hvis feilen/mangelen ikke blir rettet og må eventuell reklamasjon sendes EE senest en måned etter at turen er avsluttet.

9.2 Forståelse av reisebetingelser

Eventuell uenighet om forståelsen av reisebetingelsene ovenfor kan bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et søksmål skal reguleres etter norsk rett.

9.3 Trykkfeil

Det tas forbehold om trykkfeil i våre detaljprogram, prislister og på våre websider.

10. Rettigheter i forbindelse med billedbruk og tekst

EE legger ofte ut daglige rapporter fra turene på www.ecoexpeditions.no og her nevnes noen ganger deltagere med fornavn. EE benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Disse bildene kan bli brukt i diverse media.